Podmínky pro diplom OKFF

...for english and sample pics, see below :-)

Česká sekce programu WWFF – World Wide Flora and Fauna, vyhlašuje
Diplom OK Flora & Fauna

Diplom je vydáván elektronicky pro všechny licencované radioamatéry a posluchače za splnění následujících podmínek:

Pro diplom platí spojení v od 1.1.2009.

Diplom je k dispozici ve třech třídách:


OK/EU Lovci DX Lovci
Aktivátoři
Bronzový
10 OKFF oblastí
5 OKFF oblastí
10 OKFF oblastí
Stříbrný
30 OKFF oblastí 10 OKFF oblastí 20 OKFF oblastí
Zlatý
50 OKFF oblastí 20 OKFF oblastí 30 OKFF oblastí
Platinový 3. třída
100 OKFF oblastí 50 OKFF oblastí 50 OKFF oblastí
Platinový 2. třída
300 OKFF oblastí 100 OKFF oblastí 100 OKFF oblastí
Platinový 1. třída
500 OKFF oblastí 300 OKFF oblastí 300 OKFF oblastí


Žadatel požádá o vydání diplomu prostřednictvím LogSearch, jiný způsob není momentálně možný. QSL za uskutečněná QSO nejsou vyžadovány. Diplom se vydává bez ohledu na použitá pásma a druhy provozu. Spojení v závodech je možné do diplomu započítat. Spojení uskutečněné přes SAT, EME, MS apod. jsou uznávána jako platná pro diplom.

Spojení uskutečněné přes pozemní převaděč (FM, packet radio) nelze do žádosti zahrnout.

Pokud žadatel výslovně uvede požadavek na vydání diplomu pouze jedním druhem provozu (CW, SSB, Digital atd.) bude mu taková verze diplomu vydána.Conditions for OKFF Award

Czech section of the program WWFF- World Wide Flora and Fauna, announces
Award “ OK Flora & Fauna”

The award is issued electronics to all licensed radio amateurs and listeners under the following conditions:

QSO’s foraward arevalidfrom 1.1.2009.

Award isavailable in three classes:


EU Hunters
DX Hunters
Activators
Bronze
10 OKFF areas
5 OKFF areas 10 OKFF areas
Silver
30 OKFF areas 10 OKFF areas 20 OKFF areas
Gold
50 OKFF areas 20 OKFF areas 30 OKFF areas
Platinum 3. class
100 OKFF areas 50 OKFF areas 50 OKFF areas
Platinum 2. class
300 OKFF areas 100 OKFF areas 100 OKFF areas
Platinum 1. class
500 OKFF areas 300 OKFF areas 300 OKFF areas


QSO’s with areas WWFF is possible to count only from the time when they are published in the list WWFF areas at the time of the underlying connection. Please use LogSearch for our awards - other way isn't possible in this time. The award is issued regardless of the type of operation and used band. QSO’s via satellite, EME, MS, etc. are recognized asvalid for he award. Contest QSO’s are valid for an award.

QSO’s via terrestrial repeater (FM,packet radio) cannot be included.

If the applicant expressly indicating the requirement to issue award only one type of operation (CW, SSB, Digital, etc.) he will besuch a version award issued.